SEZNAM VÝJEZDNÍCH SEMINÁŘŮ

1. Volební systémy a volební právo (Pec pod Sněžkou, 6.–9. dubna 2006)
2. Parlamentarismus (Pec pod Sněžkou, 12.–15. dubna 2007)
3. Hlava státu (Pec pod Sněžkou, 10.–13. dubna 2008)
4. Turisticko-lidskoprávní seminář (Žilina, 8.–12. srpna 2008)
5. Ústavní soudnictví (Pec pod Sněžkou, 16.–19. dubna 2009)
6. Lisabonská smlouva (Poprad, 1.­–7. srpna 2009)
7. Volební právo a formy přímé demokracie (Pec pod Sněžkou, 15.–18. dubna 2010)
8. Politická práva a jejich limity v demokratické společnosti (Humenné, 1.–6. srpna 2010)
9. Parlamenty – funkce, kultura, procedury, vztah k dalším orgánům (Pec pod Sněžkou, 14.–17. dubna 2011)
10. Hospodářská, sociální a kulturní práva (Valašské Meziříčí, 31. července – 6. srpna 2011)
11. Vláda, státní správa, samospráva, nezávislé orgány (Pec pod Sněžkou, 19.–22. dubna 2012)
12. Justice a spravedlivý proces (Jeseník, 4.–10. srpna 2012)
13. Stýkání a potýkání ústavního, mezinárodního a evropského práva (Pec pod Sněžkou, 18.–21. dubna 2013)
14. Komparativní ústavní právo (Luhačovice, 5.–11. srpna 2013)
15. Rovnost a zákaz diskriminace (Pec pod Sněžkou, 10.–13. dubna 2014)
16. Ústavní problémy politického systému (Liberec, 28. července
– 3. srpna 2014)
17. Ústavní teorie (Pec pod Sněžkou, 16.
–19. dubna 2015)
18. Základní lidská práva a svobody (Kvilda, 8.–14. srpna 2015)
19.
Ústavní právo a ekonomie (Pec pod Sněžkou, 14.–17. dubna 2016)
20. Ústavněprávní instituty v čase (Letohrad, 30. července 5. srpna 2016)
21. Omezování svobod z důvodu veřejného zájmu (Pec pod Sněžkou, 6.-9. dubna 2017)
22. Aktuální problémy demokracie (Liptovský Mikuláš, 30. července 5. srpna 2017)
23. Parlament a parlamentarismus (Pec pod Sněžkou, 19.-22. dubna 2018)
24. Poměřování základních práv (Broumov, 28. července - 3. srpna 2018)
25. Dělba moci (Pec pod Sněžkou, 11.-14. dubna 2019)
26. Brexit v zrcadle ústavního práva (Česká Kamenice, 27. července - 2. srpna 2019)
27. Ústava, lidská práva a policy: Ústavní a lidskoprávní obsahové limity stanovování státní politiky (Ústecko, 25.–31. července 2020)
28. Ústavní právo a koronavirus (Pec pod Sněžkou, 8.-11. října 2020, nekonal se, do vládních opatření se nevešel ani v náhradním termínu)
28. Základní práva a ústavní principy v judikatuře obecných soudů (Žďár nad Sázavou, 25.-31. července 2021)
29. Volební právo a volební systémy (Pec pod Sněžkou, 7.-10. října 2021)
30. Třetí Ústavní soud (Pec pod Sněžkou, 21.-24. dubna 2022)
31. Ústavní právo a bezpečnost (Domažlice, 25.-31. července 2022)
32. Vlastnictví, svoboda podnikání a sociální práva (Pec pod Sněžkou, 20.-23. dubna 2023)
33. Ústavní právo a kulturní války (Dolní Lomná, 24.-30. července 2023)
34. Hlava státu (Pec pod Sněžkou, 11.-14. dubna 2024)
35. Samospráva (Česká Kamenice, 28. července - 3. srpna 2024)

SBORNÍKY Z VÝJEZDNÍCH SEMINÁŘŮ

Volební právo a volební systémy - české cesty v kontextu zahraničních modelů (2006) - ke stažení v PDF
Jan Wintr: Téma výjezdního semináře - volební systémy a volební právo
Marek Antoš: Tvorba a ústavní posuzování návrhů reformy českého volebního práva - týmová práce
Igor N. Barilik: Volebná povinnosť
Viktor Fojt: Právní úprava financování politických stran
Martin Fott: Vztah soudní moci k volbám - konkrétní rozhodnutí
Eliška Holubová: Prezidentské volby v USA - vybrané politologické a právní aspekty
Miroslav Huml: Politický vývoj v Polsku od roku 1989
Jan Klesla: Volební systém parlamentních voleb ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a dopad aplikace poměrného systému na výsledky voleb 1945-2005
Jakub Kocmánek: Příspěvek k diskusi na téma většinový volební systém při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Katarzyna Krzyžanková: Volební kampaň. Problém férovosti a korektnosti volební kampaně z pohledu politologie a práva
Vojtěch Obr: Volební reforma 2000
Irena Ochmannová: Distanční hlasování. Korespondenční způsob hlasování, e-voting
Pavel Raček: Volební systém Italské republiky - 1947, 1993, 2006
Markéta Tomanová: Volební právo žen
Adriana Traganová: Přehled způsobů, jimiž může volič ovlivnit výběr kandidáta
Bohdan Žáček: Srovnání většinového systému a systému poměrného zastoupení - co je vhodnější, otázka demokratičnosti

Parlamentarismus (2007) - ke stažení v PDF

Jan Wintr, Marek Antoš: Parlamentarismus jako téma výjezdního semináře PF UK
Viktor Fojt: Pohled Carla Schmitta na parlamentarismus
Jakub Kocmánek: Westminsterský parlament - pozoruhodné aspekty fungování nejstaršího zastupitelského sboru na světě
Pavel Raček: Legislativní proces v Itálii
Jan Grinc: Odbornost při tvorbě zákonů
Jan Pavlík: Raný anglický parlamentarismus
Jan Bulíř: Politické strany v prvorepublikovém parlamentarismu
Pavol Šuta: Volebný súd za prvej republiky a jeho prax v súvislosti so zbavovaním poslaneckých mandátov do roku 1925 (pohľad dobovej literatúry)
Tomáš Šťastný: Typy druhých (horných) komôr
Eliška Holubová: Rozpouštění parlamentu: ruční brzda ústavního systému v komparativním pohledu
Pocta doktoru Marku Antošovi k 30. narozeninám (2009) - ke stažení v PDF

Editorial
O oslavenci
Jan Kysela: Marek Antoš a já
Jan Wintr: Pět let s Markem Antošem
Ján Gronský: Místo recenze
I. Ústavní soudnictví
Tomáš Búry: Úvaha o kontrole ústavnosti ústavním soudnictvím
Jan Grinc: Přezkum ústavních zákonů v Rakousku a v České republice
Ondrej Poništiak: Vzťah Ústavného súdu a ESĽP
Vít Tokarský: Certiorari a český Ústavní soud
Pavol Šuta: Zrušenie Špeciálneho súdu Ústavným súdom na Slovensku
II. Základní práva a svobody
Pavel Ondřejek: Kolize základních práv a ústavní soudnictví. Teoretické modely a případová studie novely trestního řádu č. 52/2009 Sb.
Pavel Pražák: Právní jistota v bezvětří a v čase změn
Eliška Holubová: Leroy versus Francie, Štrasburk versus svoboda projevu (boj proti terorismu, karikatura a limity svobody projevu po 11. září)
Jakub Michálek: Několik poznámek k zásadám v právu k nehmotným statkům a ústavněprávním aspektům internetu
Petr Čechák: Mají lidská práva nutný obsah?
III. Evropská integrace
Jakub Kocmánek: Evropa a její lid
Jana Ondřejková: Ústavní soudy členských států EU a evropská integrace
Jakub Veselý: Idea subsidiarity jako nosný princip evropské integrace
Miroslav Kaštyl: Lisabonská smlouva a dopady na vnější zastupování Unie ve společné zahraniční a bezpečnostní politice
Zuzana Valová: Posuny v justiční a policejní spolupráci v trestních věcech v EU
IV. Ústavní systémy
Vladimír Lajsek: Český bikameralismus de lege ferenda - úvaha o volebních systémech v komorách Parlamentu ČR
Jakub Tomšej, Lukáš Zelený: Přijímání zákona o státním rozpočtu: čas na změnu?
Jan Wintr: Ústavní změny v době od pádu komunismu do rozpadu federace
Zuzana Švihelová: Papežská volba pod lampou demokracie
Zuzana Vikarská: Právomoci prezidenta USA
Příloha
Jan Kysela: Recenze knihy Marka Antoše Principy voleb v České republice


Volby, demokracie, politické svobody (2010) - ke stažení v PDF
Úvod
Volební systémy
Michal Štancl: Důvody odlišného vývoje volebních systémů v ČR a SR po roce 1993
Zuzana Vikarská: Diskuse o změně volebního systému v ČR
Vít Tokarský: Volby do zastupitelstev obcí
Ondrej Poništiak: Voľby do Bundestagu - protiústavný efekt a možnosti českej cesty
Vladimír Pysk: Australský volební systém - alternativní hlasování
Volební právo
Miroslav Kaštyl: Dolní věková hranice volebního práva, její posuny a odůvodnění
Zuzana Valová: Volební kvóty pro ženy - výchozí představa a její realizace
Kryštof Horn: Moderní technologie a soudobé volby
Demokracie
Pavel Pechanec: Referendum
Vojtěch Rygl: Formy přímé demokracie a participace a jejich uplatnění ve světě
Vladimír Lajsek: Recall - problematika odvolávání poslanců a jiných volených funkcionářů
Jana Ondřejková: Vnitrostranická demokracie - několik poznámek na okraj tématu
Radek Píša: Politický marketing a jeho vliv na voliče
Politické svobody
Pavel Ondřejek: Proporcionalita versus kategorizace: modely řešení kolize vlastnického práva a vybraných politických práv
Michal Urban: Maslowova pyramida lidských potřeb a současné evropské pojetí lidských práv
Jan Broz: Liberální teorie svobody projevu
Eliška Holubová: Když se hlídací pes utrhne z řetězu aneb mediální svoboda v konfliktu s právem veřejných osob na soukromí
Jan Grinc: Má petiční právo smysl?
Marie Pechancová: Svoboda shromažďovací ve Spolkové republice Německo


Parlamenty - funkce, kultura, procedury (2011) - ke stažení v PDF
Úvod
Jan Broz: Nový institucionalismus jako prostředek výzkumu českého parlamentarismu
Ondřej Preuss: Jak racionalizovat parlamentarismus?
Michael Košnar: Volný a vázaný mandát
Vojtěch Bartoš: Parlament v roli ústavodárce a jeho limity
Eliška Holubová: Filibuster aneb Piráti z parlamentu?
Pavel Ondřejek: Nastolování agendy v Parlamentu České republiky
Michaela Tokárová: Podávání pozměňovacích návrhů a jeho problémy v ČR
Jakub Drápal: Stav legislativní nouze
Marie Pechancová: Odchylky od běžného legislativního procesu ve Spolkové republice Německo
Jan Vacula: Interpelace - 50 let novodobé historie Prime Minister's Questions
Radek Píša: Vývoj britského parlamentarismuSociální práva (2011) - ke stažení v PDF
Jan Wintr, Marek Antoš: Proč se zabývat sociálními právy?
I. Sociální stát a sociální práva
Radek Píša: Je Česká republika sociální stát?
Jana Ondřejková: Neviditelná sociální práva. Jaká hospodářská, sociální a kulturní práva čekají na objevení?
Stanislav Šálek: Sociální práva v ústavách mimoevropských států
II. Výklad sociálních práv ústavními soudy
Pavel Ondřejek: Spory mezi zákonodárnou a soudní mocí při výkladu a prosazování sociálních práv
Jan Broz: Princip proporcionality a socioekonomická práva. Lze poměřovat sociální práva s liberálními?
Pavol Šuta: Sociálne práva v judikatúre Ústavního soudu Slovenskej republiky
III. Jednotlivá sociální práva
Zuzana Valová: Právo na stávku
Michal Pohl: Právo na spravedlivou odměnu za práci
Vít Tokarský: Karenční doba v nemocenském pojištění
Marie Pechancová: Ústavněprávní rovina vztahu rodičů a dětí

Výkonná a soudní moc v demokratickém právním státě (2012) - ke stažení v PDF
Úvod
I. Výkonná moc
Kristina Blažková: Rozsah kompetence NKÚ de lege lata a de lege ferenda
Jan Broz: Ústavní zakotvení práva na samosprávu: vybrané problémy
Libor Dušek: Co je obsahem práva na samosprávu?
Jan Grinc: Jak může vláda a ministři usměrňovat správní praxi?
Jan Chmel: Veřejná správa a její kontrola veřejností pomocí práva na informace
Marek Chmel: Fungování exekutivy Švýcarského spříseženstva
Kristián Léko: Úřednické vlády
Jakub Michálek: Kontrola správy veřejností skrze svobodný přístup k informacím
Marie Pechancová: Meze normotvorby obcí a krajů
Ondřej Preuss: Modely státní služby
Michal Říha: Monopol státu na násilí ve 21. století
Jáchym Srb: Vláda a prezident - dvouhlavá výkonná moc?
Klára Vítková: Státní zastupitelství a míra jeho nezávislosti
II. Soudní moc
Vojtěch Bartoš: Právo na spravedlivý proces
Jan Broz: Kritika soudců v sociokulturních souvislostech
Jan Grinc: Intertemporalita judikatury
Jan Chmel: Čím je český soudce vázán ve své rozhodovací činnosti?
Markéta Koníčková: Veřejnost soudního jednání a její meze
Radek Píša: Sociální profil soudce
Michal Pohl: Zákaz pobytu za přestupky
Zuzana Valová: Presumpce neviny
Jan Váňa: Publikace judikatury


Ústavní právo v mezinárodním kontextu (2013) - ke stažení v PDF
Předmluva
I. Srovnávací ústavní právo
Kristián Léko: Zahraniční inspirace při změnách ústav
Radek Píša: Ústavní konvence komparativně
Jan Chmel: Modely soudního přezkumu ústavnosti zákonů ve světě
Michal Tuláček: Obecné referendum
Michal Kuk: Trestněprávní odpovědnost ústavních činitelů
Bára Bečvářová: Vnitrostátní provedení čl. 27 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu v evropských monarchiích
Michal Pohl: Vztah státu a církví v EU, financování církví a jeho právní a ústavní limity
Eliška Holubová: Lid versus Internet (vybrané aspekty práva na soukromí na internetu)
II. Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva
Ondřej Preuss:
Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva
Kristina Blažková: Argumentace judikaturou Evropského soudu pro lidská práva u Ústavního soudu
Vladimír Pysk: Vybrané aspekty judikatury Evropského soudu pro lidská práva proti České republice
Lukáš Lev Červinka: Role presidenta v mezinárodní politice státu
III
. Evropská unie a vztah evropského a vnitrostátního práva
Marek Chmel: Vztah mezinárodního a evropského práva
Hana Janotová: Mají ústavní soudy členských států EU přezkoumávat vnitrostátní implementační předpisy?
Jan Chmel: Evropská judikatura Ústavního soudu v souvislostech
Zuzana Holakovská: Demokratický deficit Evropské unie
Daniel Askari: Role národních parlamentů v Evropské unii – posílení demokracie, nebo placebo?
Sandra Brožová: Mezinárodněprávní subjektivita Evropské unie
Vojtěch Bartoš: Vztah práva EU a Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
Jan Exner: Sportovní národnost ve světle práva Evropské unie


Rovnost a zákaz diskriminace v právní teorii a praxi (2014) - ke stažení v PDF
Úvod
Daniel Askari: Projevy nenávisti v demokratickém právním státě
Bára Bečvářová: Přístup Evropského soudu pro lidská práva k zákazu diskriminace zejména v některých otázkách týkajících se příslušníků romského etnika
Viktor Derka: Judikatura Nejvyššího soudu k poslanecké imunitě
Jakub Drápal: Proporcionalita trestání vzhledem k majetku – rovnost či nerovnost?
Tomáš Friedel: Zločiny z nenávisti a nenávistné projevy: Jiná skupina osob v praxi zákona č. 40/2009 Sb.
Jan Géryk: Nechat Spravedlnosti šátek? Diskurz barvosleposti a jeho kritika
Zuzana Holakovská: Zvyšování počtu žen v dozorčích radách? Kritická analýza současné koncepce antidiskriminačního práva EU v oblasti genderu
Jan Chmel: Rovnost v judikatuře Ústavního soudu České republiky
Pavlína Krausová: Diskriminace mentálně postižených. Podmínky odebrání a přiznání svéprávnosti
Michal Kuk: Iracionální rasové předsudky u soudců
Pavla Nehasilová: Diskriminace na základě zdravotního postižení
Tomáš Ochodek: Rasová profilace
Sára Růžičková: Protichůdné přístupy, nebo komplementární části?
Jakub Stejskal: Lustrační zákony a jejich ústavnost dnes
Jan Váňa: Náboženská svoboda jako důvod diskriminace na základě sexuální orientace

Ústavní rámec politiky (2014) - ke stažení v PDF
Úvod
I. Historický a teoretický kontext
Martin Koloušek: Dělba moci mezi Aristotelem, Johnem Lockem a baronem de Montesquieu
Filip Horák: Tyranie většiny
II. Parlament a vláda
Kristián Léko: Nestandardní vlády a jejich kompetence
Dominik Andreska: Smlouva o nastolení stabilního politického prostředí v České republice jako příklad institucionalizované podpory menšinové vlády opozicí a její komparace se zahraniční praxí
Zuzana Holakovská: Europeizace bikamerálních parlamentů. Vliv evropských záležitostí na postavení komor v bikamerálních parlamentech
Ondřej Vodehnal: Rozpouštění parlamentů
III. Ústavní soudnictví
Jan Chmel: Zásahy soudů do politiky, jejich strategický rozměr a legitimita
Martin Madej: Politická ingerence francouzské Ústavní rady
Jan Hořeňovský: Mohou právníci zachránit demokratický právní stát?
IV. Politické strany
Aneta Bernardová: Vnitrostranická demokracie
Alžběta Kubitová: Rozpouštění politických stran v kontextu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv
V. Aktuální otázky
Tomáš Ochodek: Dluhové brzdy
Jakub Stejskal: Fungování ústavního systému v krizových situacích


Ústavní teorie (2015) - ke stažení v PDF
Úvod
Dominik Andreska - Faktory ovlivňující trvání ústav
Daniel Askari - Práva příslušníků menšin vs. (přímá) demokracie
Kristina Blažková - Pojem suverenity v kontextu Evropské unie
Jan Géryk - Teorie výjimečného stavu: norma, decise a jejich prolnutí
Slavomíra Henčeková - Význam dělby moci pro současnost
Jan Chmel - Demokracie, lidská práva a maďarský neliberální stát
Sára Klačko - Legitimita nových ústavních listin
Martin Koloušek - Koncept smíšené vlády v historii politické filosofie
Alžběta Kubitová - Dokud nás revoluce nerozdělí
Kristián Léko - Srovnávací argumentace před ústavními soudy (zahraniční inspirace při interpretaci ústav)
Martin Madej - Trust me, I am a lawyer
Barbora Obračajová - Přenos legislativních pravomocí ve Velké Británii a West Lothian Question


Základní lidská práva a svobody (2015) - ke stažení v PDF
Úvod
Daniel Askari: Právní úprava umělého přerušení těhotenství v kontextu ústavního pořádku České republiky
Aneta Bernardová: Život (ne)hodný žití. Žaloby wrongful birth a wrongful life
Tereza Brousilová: Právo být zapomenut: Google v roli soudce
Daniel Burda: Výhrada svědomí
Jiří Culka: Ochrana osobnosti v souvislosti s odposlechy a jejich úniky do médií
Filip Horák: Lidská důstojnost: jádro lidských práv?
Jan Hořenovský: Lidská důstojnost, Immanuel Kant a úloha moderního soudce
Filip Jelínek: Ústavněprávní rozměr akademické samosprávy
Sára Klačko: Rozsah práva na soukromí
Alžběta Kubitová: Lex Řápková, Lex Bezdomovec
Tereza Mrázková: Právo na smrt: Patří eutanazie do základních lidských práv?
Marek Novák: Co všechno lze úspěšně vydávat za náboženskou společnost?
Barbora Obračajová: Práva teroristů jsou lidská práva a lidská práva jsou práva teroristů
Tomáš Střeleček: Obecná volnost jednání jako základní právo?
Jana Svobodová: Právo na smrt v ČR
Lucie Škapová: Kravíny a podobná obydlí
Michal Tuláček: Ústavní přezkum daní, aneb zdanit lze skoro cokoliv (zatím)
Klára Vítková: Právo na azyl - problem sekuritizace migraceÚstavní právo a ekonomie (2016) - ke stažení v PDF
Úvod

Dominik Andreska: Ústavní rozměr prolomení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách
Zuzana Andreska: Pojem solidarity v důchodovém pojištění ve světle judikatury Ústavního soudu: příklad sdíleného vyměřovacího základu manželů
Vojtěch Bartoš: Ústavní záruky spravedlivého procesu vs. Ekonomická expertiza v soutěžním právu EU
Kristina Blažková: Judikatura Ústavního soudu k podpoře solárních elektráren aneb Co stál solární boom správní soudnictví?
Jan Chmel: Patří do českého ústavního práva ekonomická analýza?
Miroslav Jakab: Spravedlnost na vahách ekonomie?
Alžběta Kubitová: Právo na zdravotní péči v judikatuře ESLP
Michal Kuk: Bagatelní spory
Barbora Obračajová: Cena za rozvoj: kompatibilita lidsko-právních závazků a rozvojových programů
Tomáš Ochodek: Financování volebních kampaní v USA
Jakub Sedláček: Constitutional Law and Economics: (jak) lze využít ekonomickou analýzu v ústavním právu?
Matěj Slavík: Právo na bezplatné vzdělání a jeho limity
Lucie Škapová: Dočasný mechanismus relokace žadatelů o mezinárodní ochranu anebo o lidech, číslech a pravomoci EU
Klára Vítková: Problém odpovědnosti státu za škodu způsobenou očkováním v ČR a SRN


Vybrané problémy práva v historické perspektivě (2016) - ke stažení v PDF
Úvod
Filip Horák: Materiální ohnisko ústavy a klauzule věčnosti v proudu času
Jakub Dienstbier: Mimořádné situace a stavy v ústavní historii
Michal Říha: Právo na dobré zákony
Dominik Gira: Volební systémy v průběhu času
Jan Papajanovský: Právo na samosprávu a jeho budoucnost
Daniel Burda: K vývoji správního soudnictví především ve Francii
Jan Chmel: Konstitucionalizace soukromého práva
Jan Zelený: Právo na soukromí v USA – vybrané sociopolitické projevy a role Nejvyššího soudu
Jana Bedaňová: Princip zákazu diskriminace na základě sexuální orientace a právo na rodinný život v judikatuře ESLP

Omezování svobod z důvodu veřejného zájmu (2017) - ke stažení v PDF
Úvod
Vilém Anzenbacher: Okolnosti přijetí novely zákona o střetu zájmů
Jana Bedaňová: Derogace práv podle čl. 15 EÚLP a permanentní výjimečné stavy
Lukáš Blažej: Střet vlastnického práva a veřejného zájmu na ochraně biodiverzity
Jana Cimlerová: Omezení osobní svobody ze zdravotních důvodů
Dominik Gira: Vazba v judikatuře Ústavního soudu
Jan Hořeňovský: Lze sestřelit letadlo unesené teroristy? Krajní nouze, nutná obrana, výjimečný stav?
Sára Klačko: Omezování svobody podnikání ve veřejném zájmu: je stát ústavně limitován v omezování veřejného sektoru?
Barbora Obračajová: Politické kroky, vyvlastnění bez vyvlastnění a hromada osamělého jádra
Dana Sobotová: Anti(diskriminační) zákon aneb svět podle „X“
Jakub Stejskal: Absolutní povaha čl. 3 EÚLP v judikatuře ESLP
Lukáš Svoboda: Omezování svobody projevu v rámci boje s dezinformacemi
Michal Tuláček: Veřejný zájem na neposkytování informací

Aktuální problémy demokracie (2017) - ke stažení v PDF
Úvod
Martin Koloušek: Demokracie jako problém
Jakub Dienstbier: Bránící se demokracie
Jan Papajanovský: Propojení politické a ekonomické moci
Michal Kuk: Vláda většiny dbá ochrany menšin
Zdeněk Petrášek: Lze se bránit vůli lidu aneb rozpuštění politické strany či hnutí
Jan Chmel: Ústavní soudy a ohrožení demokracie: zachránci, obět, nebo příčiny?
Lukáš Blažej: Omezení aktivní návrhové legitimace při přezkumu registrační fáze voleb
Ivo Kozáček: Volba soudců v USA: cesta k vyšší legitimitě soudní moci, nebo relikt doby?
Tereza Brousilová: Demokracie a svoboda projevu aneb žádnou svobodu nepřátelům svobody?

Problémy parlamentarismu (2018) - ke stažení v PDF

Úvod
Lukáš Blažej: Vliv složení okrskové volební komise na zjištěný výsledek voleb do Parlamentu
Jaromír Fronc: Kdy se senátor musí stát poslancem?
Sára Mirabell Hátlová: Specifika Evropského parlamentu
Štěpán Kaluha: Funkce veřejného působení parlamentní rozpravy
Štěpán Mairovský: Konstruktivní vyjádření nedůvěry a další změny ve vyjádření (ne)důvěry vládě ve světle pokusu o novelu ústavy roku 2012
Štěpán Paulík: Constitutional review jako dělící linie mezi mocí soudní a mocí zákonodárnou
Simona Petrů: Pravidla jednání britského parlamentu
Lukáš Tamchyna: Poslanecké platy, náhrady, odměny a výhody v ČR
Tomáš Vaverka: Stabilita vlád Visegrádské skupinyPoměřování základních práv (2018) - ke stažení v PDF
Úvod
Martina Babíčková: Esenciální obsah základních práv
Daniel Burda: Francouzský model ústavního soudnictví se zřetelem k ochraně základních práv
Jakub Dienstbier: Omezení soudního přezkumu v ústavním právu
Jaromír Fronc: Kdy je proporcionální bránit sebepoškozování?
Dominik Gira: Poměřování svobody slova v judikatuře Nejvyššího soudu USA
Andrea Gredecká: Zákazy zahalování v Rakousku, Německu a České republice aneb Integrace třikrát jinak
Martin Koloušek: Poměřování základních práv v (právně) filosofickém kontextu
Eliška Mainclová: Test proporcionality ve vztahu k právu na informace (o platech úředníků)
Štěpán Paulík: Obejdeme se bez právních principů?
Simona Petrů: Rozbor doktríny pro uvážení ("margin of appreciation") na rozsudku Lautsi proti Itálii
Václav Podhorský: Test racionality, vyloučení svévole, rdousící efekt a extrémní disproporcionalita - stále totéž?
Tomáš Valenta: Alexyho formule jako návod, ne matematický vzorec

Brexit v zrcadle ústavního práva (2019) - ke stažení v PDF

Úvod
Lukáš Blažej: Opakovaný brexit jako zneužití práva
Jaromír Fronc: Referendum v dějinách Spojeného království
David Chytil: Krize politického stranictví. Politický vývoj v Německu, Francii a Spojeném království po roce 1945
Jiří-Jan Jankovec: Opakování referend?
Filip Jelínek: Ukončení zasedání Parlamentu Spojeného království ve světle rozhodnutí Nejvyššího soudu
Samir Lepara: Obsah občanství Unie - odvozené právo pobytu státních příslušníků třetích zemí dle článku 20 SFEU
Jiří Poupa: Soudní spory o roli parlamentu v procesu brexitu
Tereza Vizinová: Irská pojistka a Velkopáteční dohoda
Ústavní mantinely pro státní politiku (2020) - ke stažení v PDF
Andrea Procházková - Ústavní obsahové limity regulace eutanazie
Kateřina Stojanová - Ústavní limity eutanazie
David Vítovec - Ústavní obsahové limity regulace modifikace lidského genomu
Tomáš Vanča - Ústavní obsahové limity regulace očkování a dalších povinností narážejících na výhradu svědomí
Dominik Gira - Ústavní obsahové limity odebírání státního občanství
David Bouz - Ústavní obsahové limity zdanění
Lukáš Lev Červinka - Ústavní obsahové limity nadlimitní kumulace kapitálu
Adéla Bohuslavová – Cyber hate – boj s nenávistí na internetu
Jiří-Jan Jankovec – Ústavní obsahové limity regulace svobody projevu z důvodu ochrany safe space
Jakub Ševčík – Ústavní obsahové limity regulace střetu zájmů
Petr Gangur - Ústavní obsahové limity regulace místních záležitostí veřejného pořádku
Jaromír Fronc - Ústavní konformita nového stavebního zákona
Jaroslav Kopřiva – Ústavní obsahové limity regulace zakládání soukromých škol
Václav Podhorský - Ústavní obsahové limity regulace myslivosti
Jakub Stádník - Ústavní obsahové limity ochrany zaměstnanců
Anna Kalašnikovová - Ústavní obsahové limity regulace bydlení: Ústavní přípustnost regulovaného nájemného
Eliška Mainclová - Ústavní obsahové limity regulace výchovy v rodinách a podpory rodin
Jiří Poupa – Ústavní obsahové limity podpory rodin
Kryštof Doležal - Ústavní limity (nejen ekologického) aktivismu
Kristian Vagenknecht – Pozitivní diskriminace a její ústavněprávní limity


Ústavní právo a koronavirus (2021) - ke stažení v PDF

Úvod
Adéla Bohuslavová: Přiměřenost sankcí za mimořádného stavu
Kryštof Doležal: K legitimitě krizových stavů a diskreční pravomoci státní moci v nich
Václav Dvorský: Zákonnost povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest v České a Polské republice
Jakub Hodulík: Všeobecné korespondenční hlasování u voleb prezidenta Polské republiky v roce 2020
Jan Hořeňovský: Ústavněprávní aspekty nuceného stáhnutí představení Jaroslava Duška během koronavirové krize
Daniel Kačer: Výhrada zákona a koronavirus
Eliška Mainclová: Právo na samosprávu během pandemie
Petr Pecháček: Konání voleb v době pandemie – mezinárodní komparace
Milan Kristian Vagenknecht: Koronavirus a odpovědnost v mezinárodním právu
Základní práva a ústavní principy v judikatuře obecných soudů (2021) - ke stažení v PDF
Martin Blažek: Obiter dictum v rozhodnutích obecných soudů
Adéla Bohuslavová: Rozhodování obecných soudů o opatřeních proti pandemii z hlediska zásahu do základních práv
David Bouz: Rozhodování Nejvyššího správního soudu o pozastavení činnosti a rozpuštění politických stran a hnutí
Petr Gangur: Obecné soudy jako předkladatelé návrhů Ústavnímu soudu
Filip Hýžďal: Volební právo osob s omezenou svéprávností
Petr Pecháček: Jak by se Česká republika měla připojit k Protokolu č. 16 k Úmluvě? A stojí to za to?
Václav Podhorský: Přenesení poměřování základních práv na obecné soudy pomocí přímé aplikace Listiny základních práv EU
Petr Ráliš: Ústavní rozměr naplnění vazebních důvodů
Jakub Stádník: Aplikovatelnost zákona zrušeného Ústavním soudem s odkladem vykonatelnosti
Jakub Ševčík: Přezkum ústavnosti podzákonného právního předpisu obecným soudem dle čl. 95 odst. 1 Ústavy
Tomáš Valenta: Lidská důstojnost jako subjektivní právo v judikatuře správních soudů
David Vítovec: Nejvyšší soud v ústavních věcech
Alena Žibřidová: Prostorové odposlechy ve světle judikatury obecných soudů
Johana Žižáková: Možnost zavedení povinného očkování proti onemocnění COVID-19 na vysokých školách a rozhodování soudů
Volby a volební systémy (2021) - ke stažení v PDF

Volební systém
Dan Sklenář: Volební reformy z let 1999 a 2001 a nález Pl. ÚS 42/2000
Heda Čepelová: Zásada poměrného zastoupení ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR: co se změnilo v roce 2021?
Petr Pecháček: Rozbor aktuálního systému voleb do Poslanecké sněmovny: stačí to?
Jakub Hodulík: Aditivní klauzule pro koalice a její obcházení
Barbora Šedová: Problémy voleb do zastupitelstev obcí
Jiří-Jan Jankovec: (Ne)stálé senátní obvody a rovnost volebního práva
Aktivní a pasivní volební právo
David Kysela: Volební účast a jak ji zvýšit
Kryštof Doležal: Ženy a volební kvóty
Vojtěch Podliska: Klouzavý mandát včera, dnes a zítra
Volby ve vybraných zemích
Gor Vartazaryan: Volby v poválečné Arménské republice
Markéta Gregorová: Rozbor volebního systému Španělského království
Petr Gangur: Volby v rozdělených společnostech
Jakub Drahorád: Gerrymandering v judikatuře Nejvyššího soudu USA


Třetí Ústavní soud (2022) - ke stažení v PDF
Ústavní soud a společnost
Tereza Staňková: Třetí Ústavní soud a veřejné mínění
Petr Hrebenár: Obraz třetího Ústavního soudu tvořený jeho soudci ve vybraných médiích
Jakub Hodulík: Kritika třetího Ústavního soudu a jeho soudců jinými ústavními činiteli
Ústavní soud a dělba moci
David Vítovec: Může Ústavní soud zrušit část zákona o Ústavním soudu?
Jan Pavlínek: Přezkum kárného rozhodnutí o přestupku spáchaném soudcem Ústavního soudu
Petr Gangur: Nálezy k sedacím a dalším obecně závazným vyhláškám
Dan Sklenář: Třetí Ústavní soud - nálezy k volebnímu systému
Petr Pecháček: Nálezy k povinnosti podat předběžnou otázku k SDEU
Ústavní soud a lidská práva
Martin Neumann: Ústavní přezkum rozhodnutí o udělení státního občanství s prvkem ohrožení bezpečnosti státu
Alena Žibřidová: Právo na účinné vyšetřování pohledem aktuální judikatury Ústavního soudu
Ondřej Skulina: Meze svobody projevu v judikatuře Ústavního soudu

Vojna a mír (2022) - ke stažení v PDF
Válka
Alena Žibřidová: Konflikt na Ukrajině: Mezinárodní trestní soud v Haagu, nebo ad hoc tribunál?
Petr Pecháček: Hranice sankčních režimů EU aneb Jak sankce schválit, jak se jim bránit a jak je vymáhat?
Kryštof Doležal: Má stát právo na životy svých občanů?
Kristýna Sýkorová: Výhrada svědomí
Vojtěch Podliska: Trestněprávní limity svobody projevu ve vztahu k válce na Ukrajině
Adam Simota: Omezení svobody projevu z důvodu bezpečnosti
Mimořádné stavy
Jiří-Jan Jankovec: Důvody výjimečných stavů a způsoby rozhodování o nich
Petr Gangur: Důsledky nouzového stavu v běžných zákonech
Jaromír Fronc: Hledání smysluplné zákonné úpravy přezkumu krizových opatření a nouzového stavu
Jan Sobotka: Pandemická judikatura Nejvyššího správního soudu


Ústavní rámec vlastnictví, podnikání a sociálních práv (2023) - k dostání u všech dobrých knihkupců
Regulace vlastnictví a svobody podnikání
Tomáš Kadlec: Chrání ústava tržní ekonomiku?
Ondřej Skulina: Regulace vlastnického práva za účelem lepšího veřejného prostoru
Petr Gangur: Liniové stavby, vyvlastnění a obecnost zákona
Petr Podhorský: Tzv. Magnitského zákon v zahraničí
Pavel Halla: Rusové v hotelu, právníci na fotbale a právo vybrat si zákazníka
Jan Forejtar: Svoboda podnikání v kolizi s výhradou svědomí či víry
Ústavní meze zdadění
Jakub Čech: Daně a poplatky mohou být stanoveny pouze zákonem: a co když nejsou?
Adam Simota: Ústavní meze progresivního zdanění
Jakub Ševčík: Daň z úspěchu? Windfall tax v kontextu ústavního práva
Sociální stát a sociální práva
Michael Douša: Je Česká republika sociální stát?
Adam Braun: Sociální stát napříč ústavami
Jan Zindr: Ochrana sociálních práv smluvními instrumenty OSN
Jonáš Stoilov: Kdy je moc/málo solidarity protiústavní
Kateřina Stojanová: Bydlení: Lidské právo, nebo individuální zásluha?
Zákaz diskriminace
Jan Sobotka: Diskriminace Romů v přístupu k bydlení: tuzemský pohled
Georgia Hejduková: Kritická reflexe přístupu české justice k ochraně příslušníků romského etnika ve věci ochrany před diskriminací při získávání nájemního bydlení se zřetelem na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie


Kulturní války z pohledu ústavního práva (2023) - k dostání u všech dobrých knihkupců
David Chytil: Kulturní aspekty reakce práva na změnu klimatu: Několik postřehů ke klimatické litigaci proti korporacím
Matěj Plewa: Je migrace lidské právo?
Petr Pecháček: Gender Recognition Reform Bill: Anglo-skotská přestřelka o devoluci a genderu
Kateřina Jánová: Role metafor v lidskoprávním diskurzu: Konstrukce člověka coby subjektu lidských práv v kontextu ochrany postavení LGBTQIA+ osob
Marek Štefka: Queer identity a teorie v právu a právní vědě
Jaromír Fronc: Partnerství pro všechny: K diskriminační povazu výlučně stejnopohlavních svazků
Veronika Vráblíková: Transgender ženy ve sportu - spravedlnost a hranice inkluze
Ludmila Blažková: Změna definice znásilnění ve světle lidskoprávních závazků
Ondřej Černý: Definice znásilnění: "Ano, ale jaká je ta nejlepší?"
Denisa Sankotová: Interrupce a ústavnost
Heda Čepelová: Cenzura na internetu a zavírání "šedých zón"
Tomáš Brož: Trestnost urážky náboženského vyznání, náboženské společnosti nebo světonázorového spolku
Jan Sobotka: Rouhavé umění aneb právní meze umělecké svobody projevu
Kristýna Sýkorová: Jak smí stát ovlivňovat výchovu dětí? Zaměření na funkci OSPODu a veřejného ochránce lidských práv v dětských domovech a výchovných ústavech
Kristýna Šopková: Tělesné trestání dětí
Johana Vrbová: Možnost zakotvení práva platit v hotovosti na ústavní úrovni