PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI
Knihy:
1. Wintr, J.: Principy českého ústavního práva (s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního), Eurolex Bohemia, Praha 2006
1a.
Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 2. vydání, Aleš Čeněk, Plzeň 2013
1b.
Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 3. vydání, Aleš Čeněk, Plzeň 2015
1c. Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 4. vydání, Aleš Čeněk, Plzeň 2018

2. Wintr, J.: Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva, Nakladatelství Karolinum, Praha 2006
3. Wintr, J.: Česká parlamentní kultura, Auditorium, Praha 2010
4. Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva, Auditorium, Praha 2013

Knihy editované:
1. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Volební právo a volební systémy – české cesty v kontextu zahraničních modelů, Sborník z výjezdního semináře Právnické fakulty UK (Pec pod Sněžkou, 6. – 9. 4. 2006), Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2006
2. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Parlamentarismus. Sborník z výjezdního semináře Právnické fakulty UK, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2008
3. Gerloch, A.; Wintr, J. (ed.): Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR, Aleš Čeněk, Plzeň 2009
4. Wintr, J.; Kysela, J. (ed.): Pocta doktoru Marku Antošovi k 30. narozeninám, vlastním nákladem, Praha 2009
5. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Volby, demokracie, politické svobody, Leges, Praha 2010
6. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Parlamenty - funkce, kultura, procedury, Leges, Praha 2011
7. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Sociální práva, Leges, Praha 2011
8. Gerloch, A.; Tryzna, J.; Wintr, J. (ed.): Metodologie interpretace práva a právní jistota, Aleš Čeněk, Plzeň 2012
9. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Výkonná a soudní moc v demokratickém právním státě, Leges, Praha 2012
10. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Ústavní právo v mezinárodním kontextu, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2013
11
. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Rovnost a zákaz diskriminace v právní teorii a praxi, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2014
12. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Ústavní rámec politiky,
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2014
13.
Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Ústavní teorie, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2015
14. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Základní lidská práva a svobody, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2015
15. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Ústavní právo a ekonomie, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2016
16. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Vybrané problémy ústavního práva v historické perspektivě, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2016
17. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Omezování svobod z důvodu veřejného zájmu
, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2017
18. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Aktuální problémy demokracie,
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2017
19. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Problémy parlamentarismu,
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2018

Články, příspěvky a kapitoly v odborných časopisech, sbornících a kolektivních monografiích:
1. Wintr, J.: Úvaha nad novelou volebního zákona č. 204/2000 Sb., in: Ekonomika, právo a politika, sborník textů ze seminářů, č. 6/2000, str. 71-76
2. Wintr, J.: Jednací řády našich parlamentů v letech 1861-2000, in: Senát, č. 3/2002, příloha A, str. 1-4
3. Wintr, J.: Interpretace práva a řešení obtížných případů, in: Gerloch, A.; Maršálek, P. (eds.): Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Sborník příspěvků z vědeckého kolokvia kateder teorie práva právnických fakult České republiky (Milovy 19.-20. 6. 2002), Praha 2003, str. 105-110
4. Wintr, J.: Dualismus moci krále a stavů v českém stavovském státě podle pojednání Pavla Stránského O státě českém, in: Jirásková, V.; Suchánek, R. (eds.): Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám, Linde, Praha 2004, str. 226-240
5. Wintr, J.: Právně politická metoda evropské integrace a návrh evropské ústavy, in: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 1-2/2004, str. 31-43
6. Gerloch, A.; Tryzna, J.; Wintr, J.: Soudní přezkum čestnosti a poctivosti volební kampaně, in: Právní rozhledy č. 24/2005, str. 889-898
7. Wintr, J.: Čtyři otázky o evropské ústavě, in: Právník č. 12/2005, str. 1364-1377
8. Wintr, J.: Vliv politických idejí a programů na české zákonodárství v letech 1989-1998, in: Gerloch, A.; Maršálek, P. (eds.): Zákon v kontinentálním právu, Praha 2005, str. 293-341
9. Wintr, J.: Co je a co není volební zákon podle čl. 40 Ústavy? Komentář nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 13/05, in: Jurisprudence č. 1/2006, str. 64-67
10. Wintr, J.: K hermeneutice v právní vědě a historiografii, in: Právník č. 9/2006, str. 993-1004
11. Wintr, J.: Téma výjezdního semináře – volební systémy a volební právo, in: Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Volební právo a volební systémy – české cesty v kontextu zahraničních modelů, Sborník z výjezdního semináře Právnické fakulty UK (Pec pod Sněžkou, 6. – 9. 4. 2006), Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2006, str. 6-9
12. Wintr, J.: Základní práva jako právní principy, in: Tichý, L. (ed.): Základní práva v jednotlivých právních odvětvích / Grundrechte und einzelne Rechtsgebiete, Praha 2006
13. Wintr, J.: Česká národní rada, in: Kocián, J. a kol.: Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. 1 vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, II. Komunistický stát, orgány státní moci a správy, str. 9-12, http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf
14. Wintr, J.: Ústřední parlamenty, in: Kocián, J. a kol.: Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. 1 vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, II. Komunistický stát, orgány státní moci a správy, str. 4-8, http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf
15. Wintr, J.: Lidská práva jako problém dělby moci mezi zákonodárce a soudy, in: Hirtlová, P., Srb, V. (eds.): Lidská práva a svobody v demokratické společnosti : sborník z mezinárodní vědecké konference, Nezávislé centrum pro studium politiky, Kolín 2006
16. Wintr, J.: Ústavněprávní úvahy nad sněmovními volbami 2006, in: Hirtlová, P., Srb, V. (eds.): České volební principy v proměnách času. Sborník z mezinárodní vědecké konference ARC - VŠPSV. Nezávislé centrum pro studium politiky, Kolín 2006, str. 15-25
17. Wintr, J.: Jak zacházet s ústavním principem rovnosti? Komentář nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 42/04, in: Jurisprudence č. 1/2007, str. 44-49
18. Wintr, J.: Zásada subsidiarity a princip suverenity lidu, in: Georgiev, J. (ed.): Princip subsidiarity v právní teorii a praxi, Cevro Institut, Praha 2007, str. 32-39
19. Wintr, J., Antoš, M.: Parlamentarismus. Téma výjezdního semináře, in: Antoš, M.; Wintr, J. (eds.): Parlamentarismus. Sborník z výjezdního semináře Právnické fakulty UK, Praha 2008, str. 5-10
20. Wintr, J.: Odpovědnost vlády vůči parlamentu očima československé právní vědy 1918-1989, in: Klíma, K.; Jirásek, J. (eds.): Pocta Doc. Dr. Jánu Gronskému k 80. narozeninám, Praha 2008, str. 93-102
21. Wintr, J.: Prezident republiky jako reprezentant státu, garant řádu a moderátor politických sporů, in: Šimíček, V. (ed.): Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky, Brno 2008, str. 24-34
22. Wintr, J.: Aktuální ústavní problémy tvorby zákonů, in: Hamuĺák, O. (ed.): Debaty mladých právníků 2007, Olomouc 2007, str. 217-220
23. Wintr, J.: Aktuální úvahy o evropské ústavní smlouvěPřednáška na předávání Ceny Antonína Randy, Karolinum, 15. března 2007, Všehrd Online - mezinárodní vědecký časopis Spolku českých právníků Všehrd, 2008, www.vsehrd.cz
24. Wintr, J.: Karel III. ze Schwarzenbergu a počátky parlamentarismu v Čechách, in: Gaži, M. (ed.): Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008, str. 475-482
25. Wintr, J.: Patnáct let české parlamentní kultury, in: Šínová, R. (ed.): Olomoucké právnické dny 2008, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc 2008, str. 129-136
26. Wintr, J.: Úvahy nad Lisabonskou smlouvou a její ratifikací, in: Všehrd 1/2008, str. 32-40
27. Wintr, J.: Aktuální projevy české parlamentní kultury, in: Hamuĺák, O. (ed.): Olomoucké debaty mladých právníků 2008. Aktuální otázky normotvorby. Právo na spravedlivý proces, Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 2008, str. 12-18
28. Wintr, J.: Ústav pro studium totalitních režimů před Ústavním soudem: Bude stát dobrým historikem?, in: Jurisprudence č. 4/2008, str. 37-44
29. Wintr, J.: První tři dny nemoci bez nemocenského a ústavní přezkum zákonné úpravy sociálních práv, in: Jurisprudence č. 5/2008, str. 31-39
30. Wintr, J.: Smí prezident republiky nejmenovat způsobilého kandidáta soudcem?, in: Jurisprudence č. 6/2008, str. 39-45
31. Kysela, J.; Wintr, J.: Klasifikace tvorby práva, in: Gerloch, A.; Kysela, J.; Kühn, Z.; Wintr, J.; Tryzna, J.; Maršálek, P.; Beran, K.: Teorie a praxe tvorby práva, ASPI, Praha 2008, str. 14-19
32. Wintr, J.: Obsahové atributy práva, in: Gerloch, A.; Kysela, J.; Kühn, Z.; Wintr, J.; Tryzna, J.; Maršálek, P.; Beran, K.: Teorie a praxe tvorby práva, ASPI, Praha 2008, str. 135-144
33. Wintr, J.: Role právních principů v tvorbě práva, in: Gerloch, A.; Kysela, J.; Kühn, Z.; Wintr, J.; Tryzna, J.; Maršálek, P.; Beran, K.: Teorie a praxe tvorby práva, ASPI, Praha 2008, str. 145-149
34. Wintr, J.: Kodifikace v měnícím se světě?, in: Gerloch, A.; Kysela, J.; Kühn, Z.; Wintr, J.; Tryzna, J.; Maršálek, P.; Beran, K.: Teorie a praxe tvorby práva, ASPI, Praha 2008, str. 159-164
35. Kysela, J.; Wintr, J.: Tvorba zákonů, in: Gerloch, A.; Kysela, J.; Kühn, Z.; Wintr, J.; Tryzna, J.; Maršálek, P.; Beran, K.: Teorie a praxe tvorby práva, ASPI, Praha 2008, str. 185-244
36. Wintr, J.: Evropská unie jako stimulace „legislativní smršti“?, in: Gerloch, A.; Kysela, J.; Kühn, Z.; Wintr, J.; Tryzna, J.; Maršálek, P.; Beran, K.: Teorie a praxe tvorby práva, ASPI, Praha 2008, str. 312-321
37. Wintr, J.: První rozhodnutí Ústavního soudu o ústavnosti mezinárodní smlouvy, in: Jurisprudence č. 1/2009, str. 21-31
38. Wintr, J.: Poslanec Zdeněk Jičínský a česká parlamentní kultura, in: Mikule, V.; Suchánek, R. (ed.): Pocta Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám, ASPI, Praha 2009, str. 193-200
39. Wintr, J.: Patnáct let české parlamentní kultury, in: Šínová, R. (ed.): Olomoucké právnické dny 2008, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc 2008, str. 129-136
40. Wintr, J.: Princip subsidiarity, princip suverenity lidu a dělba moci mezi stát a kraje, in: Cabada, L.; Piknerová, L. (eds.): Význam principu subsidiarity v česko-německých vztazích. Výroční konference Česko-německého diskusního fóra / Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips in den deutsch-tschechischen Beziehungen. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, Aleš Čeněk, Plzeň 2009, str. 51-62 (tamtéž německy Wintr, J.: Das Subsidiaritätsprinzip, das Prinzip der Volkssouverenität und die Gewaltenteilung zwischen Staat und Bezirken, str. 172-187).
41. Wintr, J.: Parlamentní procedury ve světle ústavních principů, in: Kokeš, M.; Pospíšil, I. (ed.): In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem, Masarykova univerzita, Brno 2009, str. 211-220
42. Wintr, J.: Evropská unie a pluralita legitimit, in: Gerloch, A.; Wintr, J. (ed.): Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR, Aleš Čeněk, Plzeň 2009, str. 167-176
43. Wintr, J.: Ústavní změny v době od pádu komunismu do rozpadu federace, in: Wintr, J.; Kysela, J. (ed.): Pocta doktoru Marku Antošovi k 30. narozeninám, vlastním nákladem, Praha 2009, str. 168-181
44. Wintr, J.: Nález Pl. ÚS 27/09: obecnost, retroaktivita a fullerovské principy vnitřní morálky práva, in: Sehnálek, D.; Valdhans, J.; Dávid, R.; Kyncl, L. (eds.): Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno : Masaryk University, 2009, ISBN 978-80-210-4990-1, str. 676-685. http://www.law.muni.cz/edicni/dny_prava_2009/files/mezin_smlouvy.html
45. Wintr, J.: Desáté září českého ústavního systému, in: Jurisprudence č. 1/2010, str. 4-17
46. Wintr, J.; Raček, P: Zvyšování trestní represe v letech 1993 až 2008, in: Právník č. 6/2010, str. 545-575
47. Wintr, J.: A Description of the Content of Law Using General and Particular Legal Principles, in: Borowski, M. (ed.): On the Nature of Legal Principles, ARSP Beiheft 119, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2010, str. 169-179.
48. Wintr, J.: Nález Ústavního soudu o důchodovém systému: Quo vadis, sociálněprávní judikaturo Ústavního soudu?, in: Jurisprudence, č. 5/2010, str. 30-38.
49. Wintr, J.: Das tschechische Rechtssystem. Zu den aktuellen Fragen des unveränderlichen Kerns der tschechischen Verfassung, in: Hromadka, W.; Wilding, M. Damohorský, M.; Kohout, D. (eds.): 3. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival 28. 09. - 03. 10. 2009 in Prag und Passau, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010, str. 26-34.
50. Wintr, J.: Das Verfassungsgericht als Schiedsrichter der Politik. Die öffentliche Vernunft, demokratische Legitimität und "politische" Entscheidungen des tschechischen Verfassungsgerichts im Jahre 2008, in: Schramm, E.; Frey, W.; Kähler, L.; Müller-Mall, S.; Wapler, F. (ed.): Konflikte im Recht - Recht der Konflikte, ARSP Beiheft 125, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2010, str. 29-37.
51. Wintr, J.: Tečka za nálezy o organizaci soudnictví a o legislativním procesu?, in: Jurisprudence č. 8/2010, str. 22-31.
52. Wintr, J.: Koncept bránící se demokracie v judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, in: Elektronický sborník. Výstupy ze semináře „Politická práva a bránící se demokracie - dochází v ČR k nepřiměřenému omezování politických práv?“ konaného dne 13. 5. 2010 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, http://www.shromazdovacipravo.cz/images/stories/sbornik.pdf, str. 6-13.
53. Wintr, J.: Vstupní úvahy o metodologii interpretace práva, in: Všehrd - Časopis českých právníků. Ročník 2010, Praha 2011, str. 33-41, viz též http://casopis.vsehrd.cz/2010/11/vstupni-uvahy-o-metodologii-interpretace-prava/
54. Wintr, J.: Krize české parlamentní kultury?, in: Mlsna, P. et alii: Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy, Leges, Praha 2011, str. 239-248.
55. Wintr, J.: Co mají chránit ústavní soudy?, in: Přibáň, J.; Holländer, P. (eds.): Právo a dobro v ústavní demokracii, Brno 2011, str. 191-197.
56. Kysela, J.; Wintr, J.: 1. K čemu je praxi teorie? Nástin základních témat teorie tvorby práva, in: kol. aut.: Legislativní proces (teorie a praxe), Praha 2011, str. 34-58.
57. Kysela, J.; Wintr, J.: 3. Zákonodárný proces v Parlamentu, in: kol. aut.: Legislativní proces (teorie a praxe), Praha 2011, str. 97-114.
58. Wintr, J.: Ústavněprávní úvahy nad návrhy legislativních zásahů proti "nepřizpůsobivým" občanům, in: Fórum sociální práce č. 2011/1, str. 89-93.
59. Wintr, J.; Antoš, M.: Proč se zabývat sociálními právy?, in: Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Sociální práva, Leges, Praha 2011, str. 7-14.
60. Wintr, J.: Výklad sociálních práv v českém právu, in: Gerloch, A.; Šturma, P. a kol.: Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu, Praha 2011, str. 146-153.
61. Wintr, J.: Čl. 26, 28, 29, 30, 31 a 41, in: Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář, Praha 2012, str. 573-589, 609-658, 831-843.
62. Konůpka, P.; Wintr, J.: Svoboda projevu a postihování tzv. hate speech, in: Jurisprudence č. 5/2012, str. 33-42.
63. Wintr, J.: Parlamentní projednávání návrhů zákona o registrovaném partnerství, in: Seidl, J. a kol.: Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti, Brno 2012, str. 429-459.
64. Wintr, J.: Vliv Evropské úmluvy na český ústavní pořádek, in: Jurisprudence č. 7-8/2012, str. 3-8. (publikováno též v Bobek, M.; Kmec, J.; Kosař, D.; Kratochvíl, J. a kol.: Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku, C. H. Beck, Praha 2013, str. 179-192)
65. Wintr, J.: Metodologie interpretace práva a moderní hermeneutika, in: Gerloch, A.; Tryzna, J.; Wintr, J. (eds.): Metodologie interpretace práva a právní jistota, Aleš Čeněk, Plzeň 2012, str. 100-114.
66. Wintr, J.: Karl III (1824-1904) et le parlementarisme tchèque, in: Chaline, O. (ed.): Les Schwarzenberg. Une famille dans l’histoire de l’Europe XVIe-XXIe siècles, Lavauzelle, Panazol 2012, str. 129-136.
67. Wintr, J.: Die Anfänge des tschechoslowakischen Parlamentarismus 1918–1920, in: Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 2/2012, str. 396-404.
68. Wintr, J.: Homosexualita jako téma v české právní vědě 1989-2009, in: Himl, P.; Seidl, J.; Schindler, F. (edd.): "Miluji tvory svého pohlaví". Homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí, Argo, Praha 2013, str. 453-477.
69. Wintr, J.: Dvacet let české parlamentní kultury, in: Gerloch, A.; Kysela, J. (eds.): 20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed, Aleš Čeněk, Plzeň 2013, str. 256-264.
70.
Wintr, J.: Proměny práva a jejich dopady na politiku, in: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 1/2014, str. 111-118.
71.
Wintr, J.: Parlamentní působení Viktora Knappa, in: Gerloch, A. (ed.): Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času, Aleš Čeněk, Plzeň 2014, str. 641-654.
72.
Wintr, J.: Dvacet let fungování Ústavního soudu České republiky, in: Právněhistorické studie 44/2, Nakladatelství Karolinum, Praha 2015, str. 82-96.
73. 
Wintr, J.: K československé parlamentní kultuře v letech 1935–1938, in: Historie - otázky - problémy č. 1/2014, Filosofická fakulta UK, Praha 2015, str. 166-180.
74.
Wintr, J.; Koželuha, P.: Teleological Interpretation in Czech Case Law, in: The Lawyer Quarterly, No. 2/2015, str. 133-149.
75. Wintr, J.:
Die Verfassung der Tschechischen Republik, Grundlagen und aktuelle Entwicklungen, in: Kramer, U.; Kalbheim, J.; Damohorský, M.; Kohout, D. (eds.): 4. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival : 23. bis 28. September 2013 in Passau und Prag, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, str. 1-8.
76. Wintr, J.: Legislative Process and Principles of the Rule of Law, in: Pítrová, L. (ed.): Rule of Law and Mechanisms of its Protection. Czech Perspective,
RWW Science and New Media Passau-Berlin-Prague, Waldkirchen 2015, str. 33-45.
77. Wintr, J.; Askari, D.: Lidská práva a rozhodování v referendu, in: Právník č. 2/2016, str. 121-139.
78. Wintr, J.: Alexyho vážící formule, in: Právník č. 5/2016, str. 446-461
79.
Wintr, J.; Antoš, M.; Kysela, J.: Direct election of the president and its constitutional and political consequences, in: Acta Politologica, č. 2/2016, str. 145-163.
80. Wintr, J.: Bezbřehost zákazu diskriminace?, in: Polák, P. (ed.): Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti veřejného ochránce práv, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno 2016, str. 55-61.
81. Wintr, J.: Forma a právní síla závazného výsledku referenda, in: Šimíček, V. (ed.): Přímá demokracie, Masarykova univerzita, Brno 2016, str. 107-116.
82. Kozubík, J.; Wintr, J.:
Ústavní soudy a práva gayů a leseb - veřejné mínění jako determinant rozhodnutí soudů?, in: Jurisprudence, č. 5/2016, str. 34-47.
83. Wintr, J.:
Canones of Savigny as the Basis for Interpretation of the Law in European Continental Legal Culture, in: Bunikowski, D. (ed.): Historical and Philosophical Foundations of European Legal Culture, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016, str. 117-136.
84. Wintr, J.:
Parlamentní kultura v Senátu po změně senátní většiny v roce 2010, in: Kysela, J. (ed.): Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislosti, Leges, Praha 2016, str. 243-260.
85. Wintr, J.:
Die Gewissensfreiheit in der tschechischen Gesetzgebung und Rechtsprechung, in: Szymaniec, P. (ed.): Wymiary wolności religijnej we współczesnej Europie. Dimensions of Religious Freedom in Contemporary Europe, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2017, str. 416-422.
86. Kysela, J.; Wintr, J.: Ústavní rozměr vládní krize z května 2017, in: Právní rozhledy č. 13-14/2017, str. 457-463.
87. Wintr, J.: Karikatura moderního právního systému v románech Franze Kafky a Jaroslava Haška, in: Kysela, J.; Urban, M. (eds.) a kol.: Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků, Leges, Praha 2017, str. 104-113.
88. Wintr, J.:
Úvahy nad politickými institucemi republikánského Říma, in: Bělovský, P.; Stloukalová, K. (eds.): Caro amico: 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími, Auditorium, Praha 2017, str. 559-572.
89. Wintr, J.:
Předlitavské kořeny jednacích řádů českého a rakouského parlamentu, in: Právník č. 12/2017, str. 1085-1096.
90. Askari, D.; Wintr, J.:
Parlamentní obstrukce ve světle ústavněprávních diskusí, in: Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo č. IV/2017, str. CVI-CXXV.
91. Wintr, J.:
Hans Kelsen und der Parlamentarismus, in: Jabloner, C.; Kuklík, J.; Olechowski, T. (eds.): Hans Kelsen in der tschechischen und internationalen Rechtslehre, MANZ, Wien 2018, str. 117-129.
92. Wintr, J.: Má stát základní práva? Glosa k nálezu Pl. ÚS 20/15, in: Gerloch, A.; Žák Krzyžanková, K. (eds.): Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva, Aleš Čeněk, Plzeň 2017, str. 113-119.
93. Wintr, J.: Kafka und Schwejk - Karikatur des modernen Rechtssystems und Gefühl der Ungerechtigkeit, in: Kabashima, H.; Shing-I Liu; Luetge, Ch.; de Prada García, A. (eds.): The Idea of Justice in Literature, Springer, Wiesbaden 2018, str. 101-112.
94. Wintr, J.: Wpływ polskich nauk prawnych na czeską teorię prawa i prawo konstytucyjne po 1989 roku, in: Citkowska-Kimla, A.; Kimla, P.; Flaga, K.; Antipow, E. (red.): Polska w oczach sąsiadów, sąsiedzi w oczach Polaków. Stosunki polsko-czeskie, AT Wydawnictwo, Kraków 2018, str. 93-102.
95. Wintr, J.; Chmel, J.: Mezinárodní lidskoprávní rozhodnutí v parlamentních debatách, in: Smekal, H.; Vyhnánek, L. a kol.: Beyond Compliance. Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni, Wolters Kluwer, Praha 2018, str. 121-135.
96. Wintr, J.:
Místo závaznosti judikatury v systému metodologie interpretace kontinentálního práva, in: Šámal, P.; Raimondi, G.; Lenaerts, K. a kol.: Závaznost soudních rozhodnutí - vnitrostátní a mezinárodní náhledy, Wolters Kluwer, Praha 2018, str. 87-95.
97.
Raček, P.; Wintr, J.: Sozialistische Straftheorie und -praxis in der Tschechoslowakei am Beispiel der Straftat der Ausschreitung, in: Steinberg, G. (Hrsg.): Sozialistische Straftheorie und -praxis in Europa, Nomos, Baden-Baden 2018, str. 127-145.
98. Wintr, J.: § 3080 a 3081, in: Melzer, F.; Tégl, P.: Občanský zákoník. Velký komentář. IX. svazek. § 2894-3081, Leges, Praha 2018, str. 1667-1688.


Cizojazyčné texty:
1. Wintr, J.: Das Subsidiaritätsprinzip, das Prinzip der Volkssouverenität und die Gewaltenteilung zwischen Staat und Bezirken, in: Cabada, L.; Piknerová, L. (eds.): Význam principu subsidiarity v česko-německých vztazích. Výroční konference Česko-německého diskusního fóra / Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips in den deutsch-tschechischen Beziehungen. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, Aleš Čeněk, Plzeň 2009, str. 172-187.
2. Wintr, J.: A Description of the Content of Law Using General and Particular Legal Principles, in: Borowski, M. (ed.): On the Nature of Legal Principles, ARSP Beiheft 119, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2010, str. 169-179.
3. Wintr, J.: Das tschechische Rechtssystem. Zu den aktuellen Fragen des unveränderlichen Kerns der tschechischen Verfassung, in: Hromadka, W.; Wilding, M. Damohorský, M.; Kohout, D. (eds.): 3. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival 28. 09. - 03. 10. 2009 in Prag und Passau, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010, str. 26-34.
4. Wintr, J.: Das Verfassungsgericht als Schiedsrichter der Politik. Die öffentliche Vernunft, demokratische Legitimität und "politische" Entscheidungen des tschechischen Verfassungsgerichts im Jahre 2008, in: Schramm, E.; Frey, W.; Kähler, L.; Müller-Mall, S.; Wapler, F. (ed.): Konflikte im Recht - Recht der Konflikte, ARSP Beiheft 125, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2010, str. 29-37.
5. Wintr, J.: Karl III (1824-1904) et le parlementarisme tchèque, in: Chaline, O. (ed.): Les Schwarzenberg. Une famille dans l’histoire de l’Europe XVIe-XXIe siècles, Lavauzelle, Panazol 2012, str. 129-136.
6. Wintr, J.: Die Anfänge des tschechoslowakischen Parlamentarismus 1918–1920, in: Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 2/2012, str. 396-404.
7. Wintr, J.; Koželuha, P.: Teleological Interpretation in Czech Case Law, in: The Lawyer Quarterly, No. 2/2015, str. 133-149.
8. Wintr, J.: Die Verfassung der Tschechischen Republik, Grundlagen und aktuelle Entwicklungen, in: Kramer, U.; Kalbheim, J.; Damohorský, M.; Kohout, D. (eds.): 4. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival : 23. bis 28. September 2013 in Passau und Prag, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, str. 1-8.
9. Wintr, J.: Legislative Process and Principles of the Rule of Law, in: Pítrová, L. (ed.): Rule of Law and Mechanisms of its Protection. Czech Perspective, RWW Science and New Media Passau-Berlin-Prague, Waldkirchen 2015, str. 33-45.
10. Wintr, J.; Antoš, M.; Kysela, J.: Direct election of the president and its constitutional and political consequences, in: Acta Politologica, č. 2/2016, str. 145-163.
11. Wintr, J.: Canones of Savigny as the Basis for Interpretation of the Law in European Continental Legal Culture, in: Bunikowski, D. (ed.): Historical and Philosophical Foundations of European Legal Culture, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016, str. 117-136.
12. Wintr, J.: Die Gewissensfreiheit in der tschechischen Gesetzgebung und Rechtsprechung, in: Szymaniec, P. (ed.): Wymiary wolności religijnej we współczesnej Europie. Dimensions of Religious Freedom in Contemporary Europe, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2017, str. 416-422.
13. Wintr, J.: Hans Kelsen und der Parlamentarismus, in: Jabloner, C.; Kuklík, J.; Olechowski, T. (eds.): Hans Kelsen in der tschechischen und internationalen Rechtslehre, MANZ, Wien 2018, str. 117-129.
14. Wintr, J.: Kafka und Schwejk - Karikatur des modernen Rechtssystems und Gefühl der Ungerechtigkeit, in: Kabashima, H.; Shing-I Liu; Luetge, Ch.; de Prada García, A. (eds.): The Idea of Justice in Literature, Springer, Wiesbaden 2018, str. 101-112.
15. Wintr, J.:
Wpływ polskich nauk prawnych na czeską teorię prawa i prawo konstytucyjne po 1989 roku, in: Citkowska-Kimla, A.; Kimla, P.; Flaga, K.; Antipow, E. (red.): Polska w oczach sąsiadów, sąsiedzi w oczach Polaków. Stosunki polsko-czeskie, AT Wydawnictwo, Kraków 2018, str. 93-102.
16. Raček, P.; Wintr, J.:
Sozialistische Straftheorie und -praxis in der Tschechoslowakei am Beispiel der Straftat der Ausschreitung, in: Steinberg, G. (Hrsg.): Sozialistische Straftheorie und -praxis in Europa, Nomos, Baden-Baden 2018, str. 127-145.


Recenze a zprávy:
1. Wintr, J.: Zpráva: Francek, J.: Zločin a trest v českých dějinách, in: Historie a vojenství č. 3/2000, str. 717-718.
2. Wintr, J.: Zpráva z vědeckého života: Profesor Weinberger na pražské právnické fakultě, in: Právník č. 7/2004, str. 113-115
3. Wintr, J.: Zpráva z vědeckého života: Vědecká konference "Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence", in: Právník č. 11/2004, str. 1155-1159.
4. Wintr, J.: Recenze: Jan Kysela: Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů, in: Právník č. 2/2005, str. 200-202.
5. Wintr, J.: Recenze: Kühn, Z.: Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Analýza příčin postkomunistické právní krize, in: Soudní rozhledy č. 5/2006, str. 198-200.
6. Wintr, J.: Zpráva z vědeckého života: Právo, politika a postmoderní situace. Vědecká disputace na pražské právnické fakultě o postmoderních situacích v právu a politice, in: Právník č. 6/2006, str. 739-742.
7. Wintr, J.: Recenze: Kühn, Z.; Bobek, M.; Polčák, R. (eds.): Judikatura a právní argumentace. teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou, in: Právní rozhledy č. 24/2006, str. 897-899
8. Wintr, J.: Recenze: Kysela, Jan: Zákonodárství bez parlamentů. Delegace a substituce zákonodárné pravomoci, in: Časopis pro právní vědu a praxi, č. 4/2007, str. 388-390.
9. Wintr, J.: Zpráva z vědeckého života: Dvě diskuse na pražské právnické fakultě o postavení soudní moci v systému dělby moci, in: Právník č. 5/2007, str. 580-584.
10. Wintr, J.: Zpráva z vědeckého života: Konference Tvorba práva v ČR po vstupu do EU, in: Právník č. 7/2007, str. 830-831.
11. Bílková, V.; Dobiáš, P.; Kubištová, M.; Šouša, J.; Wintr, J.: Zpráva z vědeckého života: Mezinárodní konference "Nové jevy v právu na počátku 21. století", in: Právník č. 8/2008, str. 931-943.
12. Wintr, J.: Zpráva z vědeckého života: Ústavněprávní kolokvium o jednorázových ústavních zákonech, in: Právník č. 10/2009, str. 1134-1136.
13. Wintr, J.: Recenze: Jiří Přibáň: Právní symbolismus. O právu, čase a evropské identitě, in: Právník č. 11/2009, str. 1236-1238
14. Wintr, J.: Recenze: Stefan-Ludwig Hoffmann (ed.), Moralpolitik. Geschichte der Menschenrechte im 20. Jahrhundert, Střed č. 1/2011, str. 158-163.
15. Wintr, J.: Recenze: Michal Kubát: Politická opozice v teorii a středoevropské praxi (vybrané otázky), in: Právník č. 2/2011, str. 197-199
16. Wintr, J.: Recenze: Tomáš Sobek: Právní myšlení. Kritika moralismu, in: Právník č. 5/2013, str. 522-523
17. Wintr, J.: Recenze: Michal Kubát: Současná česká politika, in: Právník č. 9/2013, str. 932-935
18. Wintr, J.: Recenze: Jan Kysela: Ústava mezi právem a politikou. Uvedení do ústavní teorie, in: Právník č. 1/2015, str. 80-83
19. Wintr, J.: Recenze: Tři podnětné knihy k otázkám parlamentarismu, in: Právník č. 3/2016, str. 287-292


Učební pomůcky:
1. Gerloch, A.; El-Dunia, J.; Kišš, P.; Kühn, Z.; Maršálek, P.; Tryzna, J.; Wintr, J.: Seminární praktikum z teorie práva, Eurolex Bohemia, Praha 2004
1bis. Gerloch, A.; Beran, K.; El-Dunia, J.; Kišš, P.; Kühn, Z.; Maršálek, P.; Tryzna, J.; Wintr, J.: Seminární praktikum z teorie práva, 2. vydání, Eurolex Bohemia, Praha 2006
2. Gerloch, A.; Beran, K.; El-Dunia, J.; Kühn, Z.; Maršálek, P.; Tryzna, J.; Wintr, J.: Praktikum teorie práva, Aleš Čeněk, Plzeň 2009
2bis. Gerloch, A. a kol.: Praktikum teorie práva, 2. vydání, Aleš Čeněk, Praha 2017

Texty na cestě:
1. Handbuch der Verfassungsgeschichte in Europa (Tschechische Republik)
2. Aktuelle Entwicklungen im tschechischen Verfassungsrecht 2013-2018
3. Prvorepubliková parlamentní kultura - kontinuita a diskontinuita
4. Die Religionsfreiheit im heutigen tschechischen Recht

Články a delší rozhovory v denním tisku, časopisech a na blozích:
1. Wintr, J.: Vybočení, jež pro jednou tolerujme (Lidové noviny, 5. 9. 2009)
2. Wintr, J.: Je možno zjišťovat úmysl zákonodárce výslechem politiků? (Jiné právo, 5. 10. 2009)
3. Wintr, J.: Analýza: Ústavní soud rozhodl eurooptimističtěji než německý (Idnes.cz, 3. 11. 2009)
4. Wintr, J.: Sněmovna ve vlastní pasti (Právo, 1. 2. 2010)
5. Wintr, J.: Obstrukce zvítězila (Právo, 22. 2. 2010)
6. Wintr, J.: Dilemata shromažďovacího práva (Právo, 30. 4. 2010)
7. Wintr, J.: Proč zavést klouzavý mandát (Právo, 11. 6. 2010)
8. Wintr, J.: Zabetonují se příští vlády? (Právo, 18. 6. 2010)
9. Wintr, J.: Dát pozice opozici? (Právo, 23. 6. 2010)
10. Wintr, J.: Ohlédnutí za rozpuštěním Dělnické strany Nejvyšším správním soudem (Židovské listy, červenec 2010, str. 26-28)
11. Wintr, J.: Co zmůže Senát? (Právo, 25. 10. 2010)
12. Wintr, J.: Proč nemít přímou volbu (Právo, 27. 11. 2010)
13. Wintr, J.: Na Pětikostelním plácku (Právo, 28. 3. 2011)
14. Wintr, J.: Pyrrhovo vítězství pražských konšelů (Právo, 31. 3. 2011)
15. Wintr, J.: Tak funguje demokracie (Právo, 5. 5. 2011)
16. Wintr, J.: Měla by se omezit pravomoc Ústavního soudu? Proti. (Literární noviny 22/2011, 2. 6. 2011, str. 6)
17. Wintr, J.: Když zákony mlčí (Právo, 13. 6. 2011)
18. Wintr, J.: Před disciplinárkou (Právo, 7. 10. 2011)
19. Wintr, J.: Strašidlo obstrukcí (Právo, 3. 11. 2011)
20. Wintr, J.: Prezidenta posílit, nebo oslabit? (Právo, 14. 12. 2011)
21. Januš, J.: O silném Ústavním soudu. Rozhovor s JUDr. PhDr. Janem Wintrem, Ph.D. (Právní rádce č. 12/2011, str. 56-59)
22. Wintr, J.: Zrodí přímá volba nového Havla? (Právo, 30. 12. 2011)
23. Wintr, J.: Pochybné církevní restituce (Právo, 3. 4. 2012)

24. Wintr, J.: Demise v šuplíku předsedy strany (Právo, 6. 4. 2012)
25. Wintr, J.: Parlament jen pro pořádné lidi? (Právo, 16. 4. 2012)
26. Wintr, J.: Postrkem do 19. století (Právo, 11. 5. 2012)
27. Wintr, J.: Imunita má smysl (Právo, 16. 5. 2012)
28. Wintr, J.: Ministerská svévole (Právo, 21. 7. 2012)
29. Wintr, J.: Jak volit poslance? (Právo, 27. 7. 2012)
30. Wintr, J.: A zase ta imunita (Právo, 30. 8. 2012)
31. Wintr, J.: Příliš snadné propuštění od policie (Právo, 31. 8. 2012)
32. Wintr, J.: Parlament opět na lavici Ústavního soudu (Právo, 5. 9. 2012)
33. Wintr, J.: Přímá volba poslanců? (Právo, 15. 9. 2012)
34. Wintr, J.: Nešťastný článek ústavy (Právo, 18. 9. 2012)
35. Wintr, J.: Soumrak poslanecké imunity? (Právo, 20. 10. 2012)
36. Wintr, J.: Smí být poslanec novinářem? (Právo, 2. 11. 2012)
37. Wintr, J.: Místo ochrany osobní privilegium. Je zralé na omezení (Právo, 8. 11. 2012)
38. Wintr, J.: Místo paniky rozumný výklad zákonů (Právo, 7. 12. 2012)
39. Wintr, J.: Ústavní kabaret (Právo, 28. 12. 2012)
40. Wintr, J.: Krok od pádu do chaosu (Právo, 31. 12. 2012)
41. Wintr, J.: Klaus amnestií cti netratí (Právo, 3. 1. 2013)
42. Wintr, J.: Tento způsob vládnutí (Právo, 8. 1. 2013)
43. Wintr, J.: S olejničkou, nebo s hrstí písku? (Právo, 25. 1. 2013)
44. Wintr, J.: Amnestie čím dál pochybnější (Právo, 16. 2. 2013)
45. Wintr, J.: Jak chápat velezradu? (Právo, 9. 3. 2013)
46. Wintr, J.: Velezrada navždy nedořešená (Právo, 29. 3. 2013)
47. Wintr, J.: Ústav s nelehkým osudem (Právo, 14. 4. 2013)
48. Wintr, J.: Nejde jen o velvyslankyni (Právo, 18. 4. 2013)
49. Wintr, J.: Pokus zlepšit volební pravidla (Právo, 17. 5. 2013)
50. Wintr, J.: Hranice politiky a zločinu (Právo, 21. 6. 2013)
51. Wintr, J.: Proč nejsme poloprezidentská republika (Právo, 17. 7. 2013)
52. Wintr, J.: Vzájemná loajalita ústavních orgánů (Právo, 18. 7. 2013)
53. Wintr, J.: Bezbřehá imunita (Právo, 4. 11. 2013)
54. Wintr, J.: Milosti nelze jen tak zahodit (Právo, 4. 12. 2013)
55. Wintr, J.: Kdo tedy vybírá ministry? (Právo, 5. 12. 2013)
56. Wintr, J.: Podivné stanovy Úsvitu (Právo, 6. 12. 2013)
57. Wintr, J.: Balancování na hraně ústavnosti (Právo, 10. 1. 2014)
58. Wintr, J.: Důvod nejmenovat na Hradě nezazněl (Právo, 11. 1. 2014)
59. Wintr, J.: Podivný výkon pravomocí (Právo, 27. 1. 2014)
60. Wintr, J.: Zrušit pět procent? (Právo, 3. 6. 2014)
61. Wintr, J.: Proč mít pět procent (Právo, 25. 6. 2014)
62.
Wintr, J.: V euroofsajdu vlastní vinou (Právo, 16. 7. 2014)
63. Dostál, V.: Obstrukce jsou nelegitimní, tvrdí politolog Jan Wintr (Deník Referendum, 20. 7. 2014)
64.
Wintr, J.: Poslanci, vzpamatujte se! (Právo, 28. 7. 2014)
65. Wintr, J.: Není to přílepek (Právo, 4. 9. 2014)
66. Wintr, J.: Služební zákon prošel řádně (Právo, 12. 11. 2014)
67. Wintr, J.: Je pravý čas upravit ústavu (Právo, 15. 11. 2014)
68. Wintr, J.: Pětiprocentní uzavírací klauzule ve volbách do Evropského parlamentu (Jiné právo, 3. 1. 2015)
69. Wintr, J.: Já Charlie jsem (Právo, 19. 1. 2015)
70. Wintr, J.: Referendum ano, ale pozor na pravidla (Právo, 10. 2. 2015)
71. Wintr, J.: I prezident má povinnosti (Právo, 9. 5. 2015)
72. Wintr, J.: Imunita ve správných kolejích (Právo, 29. 6. 2015)
73. Wintr, J.: Těžké rozhodování Nejvyššího soudu USA (Právo, 7. 7. 2015)
74. Wintr, J.: Služebnímu zákonu již nestojí nic v cestě (Právo, 10. 7. 2015)
75. Wintr, J.: Polská ústava v ohrožení (Právo, 14. 12. 2015)
76. Léko, K.: Obstrukce kvůli banalitám není legitimní (rozhovor, Lidové noviny, 4. 1. 2016)
77. Wintr, J.: Dá se Sněmovna vůbec odblokovat? (Právo, 6. 1. 2016)
78. Wintr, J.: Peroutka vs ČR: justice osvědčila cit pro právo (Právo, 4. 3. 2016)
79. Wintr, J.: O potřebnosti otevřené diskuse (Lidové noviny, 20. 6. 2016)
80. Wintr, J.: Nelehké rozhodování volebních soudů (Právo, 4. 7. 2016)
81. Wintr, J.: Zmatení kolem adopcí (Právo, 19. 7. 2016)
82. Marek, A.: Jan Wintr: Sedět na mém semináři a nemít Ústavu je handicap (rozhovor, Bulletin Všehrd, 22. 12. 2016, str.1-3)
83. Wintr, J.: Brexit ano, ale podle práva (Právo, 25. 1. 2017)
84. Bican, J.:
Potřebuje Česko revizi politického systému a ústavy? Rozhovor s ústavním právníkem (Tiscali.cz, 23. 4. 2017)
85. Dostál, V.: Zeman musí Babiše odvolat, vyčkávání jde tolerovat do příštího týdne, říká ústavní právník Wintr (Info.cz, 22. 5. 2017)
86. Koutník, O.; Wintr, J.: Kumulace radikálních změn bych se bál (Lidové noviny, 15. 7. 2017, str. 9)
87. Wintr, J.: Kam až sahá právo na sebeurčení? (Právo, 5. 10. 2017)
88. Wintr, J.: Sněmovna má být efektivní i přitažlivá. Jak to zařídit? (Právo, 2. 11. 2017)
89. Wintr, J.: Je náš volební systém ještě poměrný (Právo, 11. 12. 2017)

Recenze mých knih:

Principy českého ústavního práva (2006)
- Právník č. 11/2007, str. 1236-1238 (Jan Kysela)
- Politologická revue č. 2/2007, str. 178-179 (Jana Reschová)
Říše principů (2006)
- Právny obzor č. 5/2007, str. 463-465 (Ján Svák)
Česká parlamentní kultura (2010)
- Auditorium (Jan Kysela, předpublikační recenze - http://www.auditorium.cz/CPKU-recenze)
- Mladá fronta DNES, 9. 2. 2011, str. 10 (Tomáš Zahradníček: Pravidla českého parlamentu)
- Respekt, 7. 2. 2011 (Erik Tabery: Když parlament práší)
- Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, č. 1/2011, str. 164-171 (Jan Bureš)
- Politologická revue, č. 1/2011, str. 123-125 (Jan Němec)
- Časopis pro právní vědu a praxi, č. 2/2012 (Markéta Klusoňová)
- Politologický časopis, č. 4/2012, str. 386-388 (Michal Kubát)
Metody a zásady interpretace práva (2013)
- Právník, č. 1/2014, str. 70-74 (Pavel Maršálek)
- Časopis pro právní vědu a praxi, č. 2/2014, str. 187-189 (Lukáš Hlouch)
Principy českého ústavního práva (3. vydání, 2015)
- Právník č. 12/2016, str. 1112-1114 (Jan Grinc)